BSA Law

FIRM PROFILE OUR SERVICES LAW NOTES OUR LAWYERS CONTACT US LAW LINKS
English Thailand
Home > Our Services Print

งานบริการ

งานบริการด้านกฎหมาย
การให้บริการด้านกฎหมายของ บีเอสเอ ลอว์ จากประสบการณ์ 30 ปี ในการให้บริการแก่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย บีเอสเอ ลอว์ ได้ให้บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้า และธุรกิจ แก่บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิและทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยต่อเนื่อง

บีเอสเอ ลอว์ เป็นสำนักกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายด้วยมาตรฐานสากล เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นักธุรกิจมักจะประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง จำนวนมาก ก่อให้เกิดความสับสน เสียทั้งเวลา และสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่าย และยังก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย ความสำเร็จของธุรกิจจำเป็นต้องมีที่ปรึกษา และการบริการทางกฎหมายที่ไว้วางใจได้เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เวลากับธุรกิจของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาทางด้านกฎหมายดังกล่าว

เป็นเวลาเกือบ 30 ปีที่ บีเอสเอ ลอว์ (สำนักงาน บำรุง สุวิชา อภิศักดิ์ ทนายความ) ได้ให้บริการทางกฎหมายแก่ธุรกิจของคนไทย และของชาวต่างประเทศด้วยมาตรฐานวิชาชีพสากล โดยรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางการค้าแบบไทยไว้ การผสมผสานดังกล่าวสามารถช่วยให้ลูกความชาวต่างประเทศสามารถดำนินธุรกิจภายใต้ภาวะแวดล้อมของธุรกิจไทยได้อย่างกลมกลืน และมีประสิทธิภาพ

บีเอสเอ ลอว์ มีคณะทนายความประมาณ 20 คน และมีคณะที่ปรึกษา ซึ่งมีนักกฎหมายชาวต่างประเทศรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีพนักงานฝ่ายสนับสนุนความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกความ สำนักงานฯ ได้จัดให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน การทำนิติกรรมสัญญา การพาณิชยกรรม และการจดทะเบียนต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการจดทะเบียนสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา เช่นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น การให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร กฎหมายสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน การจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการว่าต่างแก้ต่างคดีความทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
 • การจดทะเบียนบริษัท
 • การวางโครงสร้างการลงทุน
 • การจัดโครงสร้างการบริหารงานบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • สัญญาผู้ถือหุ้น
 • การจัดระเบียบบริหารงานบริษัท
 • งานเลขานุการบริษัท (Corporate Secertarial Services)
 • การจดทะเบียนธุรกิจต่างด้าว
 • การจดทะเบียนบริษัทตามสนธิสัญญาไทย-อเมริกัน
 • สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
 • การให้คำปรึกษาโดยทั่วไป เกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรูปบริษัท
ภาษีอากร
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีอากรของคนต่างด้าว และนิติบุคคลต่างด้าว (สนธิสัญญาภาษีซ้อน)
 • การวางแผนและการปฎิบัติตามกฎหมาย
 • การจัดเตรียมแบบแสดงรายการเสียภาษี
 • ตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร
 • การให้คำปรึกษาภาษีอากรทั่วไป
ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 • การเรียกร้องการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • ลิขสิทธิ์
 • สิทธิบัตร
 • การดูแลและคุ้มครองความลับทางการค้า
 • ข้อตกลงที่เป็นความลับ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายแรงงาน
 • กาใรให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน
 • ข้อพิพาทแรงงาน
 • ระเบียบข้อบังคับการทำงาน
 • การดำเนินคดีในศาลแรงงาน
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • การให้คำปรึกษาการจ้างงาน / การให้ออก
 • การประกันสังคม
 • ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้าง
 • การให้คำปรึกษาด้านแรงงานทั่วไป
การเข้าเมือง / แรงงานต่างด้าว
 • การขอใบอนุญาตทำงานแก่ชาวต่างชาติ
 • การดำเนินการขอวีซ่าสำหรับการอยู่ในประเทศชั่วคราว
 • การขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ("ใบสำคัญถิ่นที่อยู่")
 • การให้คำปรึกษาการเข้าเมืองทั่วไป
ทรัพย์สิน
 • การซื้อ /ขายทรัพย์สิน
 • สัญญาซื้อ /ขาย
 • ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สิน
 • การจดทะบียน การโอน การจำนอง การเช่า และการยึดทรัพย์สิน
 • การซื้อคอนโดมิเนียม โดยชาวต่างประเทศ
 • การค้นโฉนดที่ดิน
 • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
สัญญา
 • การเตรียม ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาทุกประเภท
 • สัญญาผู้ถือหุ้น /ร่วมลงทุน
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • การประมูล และสัญญางานก่อสร้างหลัก
 • สัญญาให้สินเชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • แฟรนไชส์ /ผู้แทนจำหน่าย
 • สัญญาให้บริการ
 • สัญญาซื้อขายสินทรัพย์
 • สัญญาซื้อ /ขาย
การดำเนินคดี และการอนุญาตโตตุลาการ
 • การดำเนินดคีของนิติบุคคลทั่วไป
 • การรับช่วงสิทธิ และการต่อสู้คดีประกันภัย
 • เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทร
 • ข้อพิพาทแรงงาน
 • การเรียกร้องตามสัญญา
 • การเรียกเก็บ และบังคับชำระหนี้
 • การเรียกร้อง และต่อสู้คดีอนุญาโตตุลาการ
การฟื้นฟูกิจการ และการล้มละลายของธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหนี้ /ลูกหนี้
 • การขอฟื้นฟูกิจการ
 • การขอรับชำระหนี้
 • การตั้งผู้ทำแผน /การบริหารแผน
ประกันภัย
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรมธรรม์ และการตรวจแก้
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • การแก้ต่างคดีประกันภัย
 • การรับช่วงสิทธิ
การให้บริการด้านบัญชี

บริษัท บีเอสเอ การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับบีเอสเอ ลอว์ เป็นบริษัท ที่จัดให้บริการด้านการบัญชี และการตรวจสอบบัญชีแก่ธุรกิจในประเทศไทย

DISCLAIMER
© 2003 - 2008 BSA Law. an inetasia site