BSA Law

FIRM PROFILE OUR SERVICES LAW NOTES OUR LAWYERS CONTACT US LAW LINKS
English Thailand
Home > Our Lawyers Print

คณะทนายความ

สมาชิกของสำนักงานฯ…
นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์
ตำแหน่ง: หัวหน้าผู้ก่อตั้ง
การศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512) (เกียรตินิยม)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย(นิวยอร์ค) (2515)
คุณบำรุง เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจของสำนักงานฯ เป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการของสภาทนายความ เป็นคณบดีของมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย และอดีตนายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ
นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค
ตำแหน่ง: หัวหน้าผู้ก่อตั้ง
การศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2547)
คุณอภิศักดิ์ เป็นผู้จัดการของสำนักงานฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของมูลนิธิคริสเตียน (แบ็บติสท์) สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นกรรมการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
การศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลโคลัมเบีย (นิวยอร์ค) (2518)
ศ.ไชยยศ เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นราชบัณฑิต และตำแหน่งทางวิชาการหลายตำแหน่ง
นายจิม เบิร์น
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
การศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอลซิล (เมดิสัน) (2520)
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอซิงตัน (ซีแอทตัล)(2523)
เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภา แห่งวอซิงตัน สหรัฐอเมริกา ร่วมงานกับสำนักงานฯ ตั้งแต่พ.ศ. 2536 ดูแลงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ แลการทำสัญญาทุกประเภท
นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
ตำแหน่ง: ทนายความอาวุโส เป็นหัวหน้าฝ่ายคดีความ
การศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2521)
คุณวีรศักดิ์ มีประสบการณ์ด้านคดีความทั้งทางแพ่ง และอาญาทั่วราชอาณาจักร มาเป็นเวลากว่า 25 ปี
นางสุทธิลักษณ์ แดงสี
ตำแหน่ง: ทนายความอาวุโสหัวหน้าฝ่ายงานจดทะเบียนธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา
การศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2521)
คุณสุทธิลักษณ์ ได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายธุรกิจ กับสำนักงานฯ มาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี มีความชำนาญด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และกฎหมายภาษีอากร เป็นพิเศษ
คณะทนายความ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ

ทนายความอาวุโสของสำนักงานฯ ได้รับการสนับสนุนการทำงาน โดยคณะทนายความร่วมสำนักงานฯ รวมทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ ทนายความประจำฝ่ายกฏหมายธุรกิจ ต่างมีประสบการณ์สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ฝ่ายคดีความ มีทนายความที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงด้านอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ กฎหมายประกันภัย การขนส่งทางทะเล เป็นต้น สำนักงานฯ ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษากฎหมายจากหลายสถาบันเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน และฝึกงานเพื่อสอบรับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความด้วย

DISCLAIMER
© 2003 - 2008 BSA Law. an inetasia site