BSA Law

FIRM PROFILE OUR SERVICES LAW NOTES OUR LAWYERS CONTACT US LAW LINKS
English Thailand
Home > Firm Profile Print

ประวัติสำนักงาน

สำนักกฎหมายที่มีมาตรฐานสากล
การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมักจะประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จำนวนมาก ก่อให้เกิดความสับสนเสียทั้งเวลา และสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่าย และยังก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย ความสำเร็จของธุรกิจจำเป็นต้องมีที่ปรึกษา และการบริการทางกฎหมายที่ไว้วางใจได้เป็นองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เวลากับธุรกิจของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาดังกล่าว

เป็นเวลาร่วม 30 ปีแล้ว ที่บีเอสเอ ลอว์(สำนักงานบำรุง สุวิชา อภิศักดิ์ ทนายความ) ได้ให้บริการทางกฎหมายแก่ธุรกิจของคนไทย และชาวต่างประเทศ โดยมุ่งให้บิรการแก่ลูกความตามมาตรฐานสากล แต่คงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางการค้าของไทย การผสมผสานดังกล่าว ช่วยให้ลูกความชาวต่างประเทศของเราสามารถดำเนินธุรกิจ ภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้ลูกความในประเทศสามารถประสานงานกับคู่ค้าชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

บีเอสเอ ลอว์ มีคณะทนายความ 20 คน มีที่ปรึกษา 2 ท่าน และมีพนักงานฝ่ายสนับสนุนความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกความอย่างฉับไว ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานฯ จัดให้บริการด้านกฎหมาย สำหรับการทำนิติกรรมสัญญา การพาณิชยกรรม และการจดทะเบียนต่าง ๆ เช่น หุ้นส่วนบริษัท นิติบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร กฎหมายประกันภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ แรงงาน การฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการว่าต่างแก้ต่างคดีความ ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา รวมทั้งคดีปกครอง และอนุญาโตตุลาการ ทั้งใน และต่างประเทศด้วย โดยทนายความที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

นอกจากนี้ บีเอสเอ ลอว์ ยังจัดให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ และคณะทนายความที่ปรึกษาชาวไทยอีกหลายท่าน ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้ บีเอสเอ ลอว์ ยังจัดให้มีท่านได้รับบริการทางด้านบัญชี และการตรวจสอบรับรองงบดุล ประจำปีของห้างหุ้นส่วน และบริษัทต่าง ๆ โดยได้ก่อตั้งบริษัท บีเอสเอ การบัญชี จำกัด และ บรีษัท เอพีบี แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด ซึ่งให้บริการทางด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี และงบดุลบริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด และนิติบุคคลอื่น ๆ ตามกฎหมาย

บีเอสเอ ลอว์ จึงขอเชิญชวนให้ท่านเข้ามาในเว๊บไซด์ของบีเอสเอ ลอว์ ท่านจะได้รู้ขอบข่ายการบริการของบีเอสเอ ลอว์มากขึ้น รวมทั้งได้ทราบข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกิจการของท่าน บีเอสเอ ลอว์ ยังได้จดัระบบการเชื่อมต่อเว๊บไซด์ ของหน่วยราชการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แก่ท่าน ในการค้นหาข้อมูลจากเว๊บไซด์ เหล่านั้น บีเอสเอ ลอว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

DISCLAIMER
© 2003 - 2008 BSA Law. an inetasia site